Giới thiệu

Chứng nhận bệnh viện quốc tế - ISO 9001:2008

Bệnh viện Quốc tế Piyavate đã quyết định thực hiện ISO 9001 và nhận được chứng nhận vào năm 2001 để đảm bảo cho khách hàng và bệnh nhân của chúng…

Bệnh viện Quốc tế Piyavate, Bangkok, Thái Lan

Bệnh viện Quốc tế Piyavate, Bangkok, Thái Lan