Xét nghiệm nhiễm sắc thể

PGS by Micro Array - sàng lọc di truyền(NST) trước sinh tiên tiến…

Hiện nay, có thể nói Array CGH là kỹ thuật hiệu quả nhất cho phép phân tích một cách toàn diện bộ NST, cho phép xác định một cách…

Xét nghiệm chẩn đoán Gen di truyền tiền cấy phôi (PGS)

Hiện nay PGS có thể xét xét nghiệm được 22 cặp NST (autosome) và cặp NST giới tính (X và Y). Có nhiều phương pháp xét nghiệm chuẩn đoán…