Xét nghiệm nhiễm sắc thể

Xét nghiệm chẩn đoán Gen di truyền tiền cấy phôi (PGS)

Hiện nay PGS có thể xét xét nghiệm được 22 cặp NST (autosome) và cặp NST giới tính (X và Y). Có nhiều phương pháp xét nghiệm chuẩn đoán…